Yazım Kılavuzu

DİPNOT YAZIM KURALLARI / REFERENCE MANUSCRIPT STYLE

 

KİTAP / BOOK

İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, basım yeri, yayınevi, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: aynı yazarın birden fazla eseri kullanılmıyorsa yazarın soyadı ve sayfa numarası; bir yazarın müteaddit çalışmalarına atıfta bulunuluyorsa yazarın soyadı, kısaltılmış eser adı, sayfa numarası; aynı soyadlı birden fazla yazarın eseri kullanılıyorsa her biri için ön ismin kısaltmaları ve soyadı, sayfa numarası.

 

First citation: author(s) first name and last name, title, (if applicable) first and last name of translator or editor, place of publication, publisher, date of publication, page number.

Subsequent citations: author’s last name and the page number are sufficient; if the work cited is the only work from the author. If the article cites multiple works written or edited by the author, the last name, the short title, and the page number should be indicated in all subsequent citations. Footnote citations should conform to the following examples.

 

Tek Yazarlı / Single Author
 1. Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1943), s./ p. 98.
 2. Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet (İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000), s./ p. 94.
 3. İnalcık, Bulgar Meselesi, s./ p. 39.
 4. İnalcık, Osmanlı’da Devlet, s./ p. 65.

 

İki Yazarlı / Two Authors
 1. Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973), s./ pp. 520-26.
 2. Barkan ve Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, s./ p. 159.

 

Üç ve Daha Çok Yazarlı / Three or More Authors
 1. Bekir Topaloğlu v.dğr./and others, İslâm’da İnanç Esasları, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), s./ p. 25.
 2. Topaloğlu v.dğr./and others, İslâm’da İnanç Esasları, s./ p. 36.

 

Osmanlıca / Ottoman Turkish
 1. Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik, nşr. Abdülkâdir Özcan (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), s./ pp. 600-1.
 2. Nev‘îzâde, Hadâiku’l-hakâik, s./ pp. 607-8.

 

Batı Dilleri / Western Languages
 1. Daniel Jeremy Silver and Bernard Martin, A History of Judaism (New York: Basic Books, 1974), I, 39.
 2. Baruch Spinoza, Ethic, trans. W. Hale White (Oxford: Oxford University Press, 1930), s./ pp. 15-19.
 3. Jeremy and Martin, A History of Judaism, I, 39.
 4. Spinoza, Ethic, s./ pp. 25-31.

 

Arapça Eserler / Arabic Works
 1. İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ kavâtıi’l-edille fi usûli’l-i’tikâd, nşr. M. Yûsuf Mûsâ ve Abdülhamîd (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950), s./ pp. 181-83.
 2. Cüveynî, el-İrşâd, s./ pp. 112-36.
 3. Muhammed b. Ömer er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb (Tefsîru’l-kebîr), nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid (Kahire, y.y./no dates, 1934-62), I, 45.
 4. Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, II, 35.

 

MAKALE / ARTICLE

İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, makalenin tam adı, derginin adı, (varsa) cilt numarası (romen rakamı ile), (varsa) sayı numarası, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, makalenin kısaltılmış adı, sayfa numarası.

First Citation: author(s) first name and last name, title, journal title, (if applicable) volume number (in Roman numerals),  (if applicable) issue number, date of publication, page number. Subsequent citations: author(s) last name, short title, page number.

 1. Ahmet Kavas, “Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti: Kuzey Somali’de Zeyla İskelesi’nin Konumu (1265-1334/1849-1916),” İslâm Araştırmaları Dergisi, 5 (2001), s./ pp. 109-20.
 2. Orhan Şaik Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si,” Türk Folkloru Belleten, I (1986), s./ p. 155.
 3. Kavas, “Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti,” s./ p. 125.
 4. Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si,” s./ p. 173.
 5. Paul Mendes-Flohr, “Mendelssohn and Rosenzweig,” Journal of Jewish Studies, XXIII, 2 (1987), s./ p. 204.
 6. Mendes-Flohr, “Mendelssohn and Rosenzweig,” s./ p. 210.

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ / ENCYCLOPEDIA ENTRIES
 1. Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 1989, II, 416.
 2. Akün, “Âlî Mustafa Efendi,” s./ p. 417.

 

ARŞİV BELGESİ / ARCHIVAL DOCUMENTS
 1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.
 2. BOA, İ. Mes. Müh., 2079.

 

TEZ / DISSERTATION
 1. Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi” (doktora tezi/doctoral dissertation), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s./ p. 122.

 

ONLINE KAYNAK / ONLINE RESOURCES
 1. Alane D. Oestreicher, “Worldwide Traditions of a Primordial Paradise” no. 192, Vital Articles on Science/Creation;

(Erişim 27 Mart 2003/ Accessed in March 27, 2003).

 

 

KAYNAKÇA YAZIM KURALLARI / BIBLIOGRAPHY STYLE MANUEL

Osmanlı  Araştırmaları  dergisine  makale  gönderen  her  yazarın,  çalışmasına  aşağıdaki  örnekte gösterildiği gibi bir kaynakça ekleyerek göndermesi zorunludur.

The Journal of Ottoman Studies requires authors to submit a bibliography along with their articles. The following sample bibliography illustrates the citation styles for different types of material.

 

Yayınlanmış  Eserler / Published Works

Akarlı,  Engin  D.:  Belgelerle Tanzimat:  Osmanlı  Sadrazamlarından  Ali  ve  Fuad  Paşaların  Siyasi

Vasiyetnameleri, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları 1978.

 

 1. M. Sharif (Ed.): History of Islamic Philosophy, Wiesbaden: Otto Harrassowitz 1966.

Berkes, Niyazi: Türkiye’de Çağdaşlaşma, haz. Ahmet Kuyaş, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 2002.

 

Artuk, İbrahim: “Osmanlılarda Veraset-i Saltanat ve Bununla İlgili Sikkeler”, İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 32 (İstanbul 1979), s./ pp. 255-80.

 

Beydilli, Kemal: “III. Selim: Aydınlanmş Hükümdar”, Seyfi Kenan (ed.), Nizam-ı Kadim’den Nizam-ı Cedid’e III. Selim ve Dönemi/Selim III and His Era from Ancien Régime to New Order, İstanbul: İSAM Yayınları 2010, s./ pp. 27-59.

 

Oestreich, Gerhard: Neostoicism and the Early Modern State, trans. David McLintock, Cambridge: Cambridge University Press 2002.

 

Crone, Patricia: Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünce, çev. Hakan Köni, İstanbul: Kapı Yayınları 2007.

 

Öğreten, Ahmet: Nizâm-ı Cedîd’e Dâir Islâhât Lâyıhaları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989.

 

Özen, Şükrü: “Hilâf ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XVII (Ankara 2004), s./ pp. 527-38.

 

Arşiv Belgeleri / Archival Documents

İcâzetnâme, Süleymaniye/Reşid Ef. 1017, vr. 266a.

Mecmu‘a-i Vekayi ve Nizamât, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, no. 3381. Nuri Efendi, Târih-i Nuri, Süleymaniye Kütüphanesi, Aşir Efendi, no. 239.

BOA, Bâbıâli Evrak Odası (BEO), 3200-239969; 4162-312084; 4314-323498. BOA, Bâb-ı Asafî Amedî Defteri (A. AMD), 26/61.

BOA, Dahiliye Emniyet-i Umumiye Levazım Kalemi (DH.EUM.LVZ.), 16A-34. TSMA, Ârifi, Süleymannâme, Hazine, 1517.